ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) คือข้อตกลงที่เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จัดให้มีสำหรับท่าน (“ท่าน”/”ของท่าน”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้มีการผูกมัดโดยข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์

1. การใช้งานเว็บไซต์

ท่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(i) ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

(ii) การเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏ ณ ขณะที่เข้าถึงหรือใช้งาน และ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เป็นปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลาในอนาคตว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย

(iii) มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย เช่น ไม่ใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มี การเจลเบรคหรือรูท (Jailbreak / Root) หรือ อื่นใดในทำนองเดียวกัน

(iv) มีหน้าที่จัดหาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ใช้งาน ซอฟต์แวร์ แพลทฟอร์ม (Platform) และ/หรือ บริการอื่นใดจากผู้ให้บริการเหล่านั้น เพื่อทำการติดตั้ง เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความสะดวกในการใช้เว็บไซต์นี้

(v) ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นจริง

(vi) ปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งาน (หากมี) ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันเสมอ

(vii) เก็บรักษารหัสผ่านเข้าใช้งาน (หากมี) ที่ตั้งขึ้นจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตาม ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชีการใช้งานจากการกระทำของบุคคลนั้น

2. การเชื่อมโยงจากไซต์ของเรา

เราอาจจัดให้มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นครั้งคราว (ผ่านการโฆษณาหรืออื่น ๆ) ลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้จัดให้มีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและความสะดวกของท่านเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น การมีลิงก์เชื่อมโยงของเราไม่ได้หมายความถึงการรับรองเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นหรือความเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้ให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านรับทราบว่าเราจะไม่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ กับบุคคลที่สามที่ท่านอาจดำเนินการ และเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในด้านความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ท่านยินยอมที่จะไม่นำเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างท่านและบุคคลที่สาม

3. การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

3.1 ท่านยอมรับว่าในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะไม่

3.1.1 ใช้เว็บไซต์ในทางใดก็ตามที่อาจนำไปสู่การสนับสนุน จัดหา หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นอาชญากรรม การฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามโดยข้อตกลงต่อไปนี้

3.1.2 ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน

3.1.3 โฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามหรือของท่านเอง รวมถึงโดยวิธีการเผยแพร่อีเมล ‘สแปม’

3.1.4 ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยไวรัส โทรจัน หรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์

3.1.5 เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์จากเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

3.1.6 เข้าถึงหรือพยายามได้รับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อล่วงล้ำหรือพยายามล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือ

3.1.3 แทรกแซงการเข้าถึง การใช้งาน หรือความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นต่อเว็บไซต์

3.2 การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ในทุกครั้งกระทำโดบความเสี่ยงและความรับผิดชอบของท่านเอง ท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของตัวท่านเอง

3.3 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านทราบข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้

3.4 เราสงวนสิทธิ์ในการพักใช้ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของเรา หากเราเชื่อว่าท่านละเมิดข้อตกลงใดก็ตามในข้อตกลงเหล่านี้

4. พันธะทางกฎหมายของท่าน

4.1 ท่านยืนยันว่า

4.1.1 ท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของท่าน หรือหากกำหนดโดยกฎหมาย ท่านจะให้ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของท่านในการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เราจัดให้ และ

4.1.2 ท่านจะปฏิบัติตามข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านดังที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านี้

4.2 ท่านตกลงที่จะชดเชยให้เราจากการเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือความเสียหายดังกล่าว) ที่ทำโดยบุคคลที่สามในประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงการละเมิดหรือสงสัยว่าละเมิดซึ่งข้อตกลงเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม