Diacard – คืออะไร – ราคา – ดีไหม – วิธีใช้ – รีวิว- pantip

Diacard

หากปล่อยให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากๆ เป็นเวลานาน อาจส่งผลโดยตรงต่อหลอดเลือด จนเกิดภาวะอักเสบและอุดตัน และอาจทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายอีกด้วย

จากข้อมูลของ World Diabetes Association (IDF) ปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า 500 ล้านคนในโลกเป็นโรคเบาหวานซึ่งหมายความว่า 1 ใน 7 คนเป็นโรคเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 2 คนไม่ทราบว่าตัวเองป่วย

หากตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (FPG) ระดับน้ำตาลในเลือดในบุคคลปกติจะมีค่าน้อยกว่า 100 มก./ดล. ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 100-125 มก./ดล. จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานแต่ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่ 126 มก./ดล. ขึ้นไป และเมื่อได้รับการตรวจซ้ำแล้วยังพบว่ามีค่าผิดปกติดังกล่าวอยู่อีกจะถือว่าเป็นบุคคลนั้นเป็นโรคเบาหวาน

ทำไมต้องให้การรักษาถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงมากกว่า 180 มก./ดล. อาจจะทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย น้ำหนักตัวลดลง อ่อนเพลีย

ระดับน้ำตาลก่อนอาหารตั้งแต่ 126 มก./ดล. จะมีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนระยะยาว เช่น โรคตา โรคไต เส้นประสาทเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งผู้ป่วยบางท่านมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การที่ควบคุมน้ำตาลไม่เกิน 180 มก./ดล. ก็เพียงพอเพราะไม่มีอาการจากโรคเบาหวาน ซึ่งอาจจะเป็นจริงในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ มีโรคแทรกซ้อนหรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมที่รุนแรง หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อยๆ แต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่น้อยและคาดว่าจะมีอายุยืนยาวควรจะควบคุมระดับน้ำตาลให้ปกติหรือใกล้เคียงปกติ (FPG น้อยกว่า 80-130 มก./ดล.) เพราะจะลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในระยะยาวได้

อาการของเตือนภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมักมีดังต่อไปนี้

 • เหนื่อยง่าย
 • กระหายน้ำมาก
 • ปัสสาวะบ่อย (โดยเฉพาะกลางคืน)
 • ปวดศีรษะ
 • มองเห็นไม่ชัด

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

DIACARD ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยในเรื่องลดน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ลดอาการปวดหัว นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย มือเท้าชา

แล้ว DIACARD เหมาะกับใคร?

■ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
■ ช่วยบำรุงหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
■ ช่วยลดไขมันสะสม เสริมสร้างการผลิตอินซูลิน บำรุงและฟื้นฟูตับอ่อน ช่วยในการดักจับน้ำตาลในเลือด
■ ช่วยลดอาการมือเท้าชา ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงปลายประสาทได้ดีขึ้น
■ ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว มึนงง ตามัว ปัสสาวะบ่อย แผลหายช้า
■ ช่วยปรับสมดุลระหว่างไขมันดีและไขมันไม่ดีในร่างกาย (LDL, HDL, ไตรกลีเซอไรด์

Diacard และมีสารสกัดสำคัญ 5 อย่าง ใน 1 แคปซูล

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างสมุนไพรที่หายากและล้ำค่าซึ่งได้รับการกลั่นและผ่านขั้นตอนการแปรรูปที่รุนแรงหลายขั้นตอนทำให้ได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่น

 • แอปเปิ้ลไซเดอร์เวนกิ า : มสี ว่ นประกอบของธาตโุ พแทสเซยีมและมคี ณุ สมบัตเิป็นกรดสงู และมรีสเปรยี้ วจัด สามารถชว่ ยลดน ้าหนักทางออ้มได ้
  โดยเป็นตัวชว่ ยการเผาผลาญ และขับของเสยีออกจากรา่ งกาย
 • ผงมะระขนี้ ก : ชว่ ยรักษาระดับความดันเลอืดใหป้ กติและชะลออาการตา่ งๆ ทเี่ ป็นผลเสยีจากโรคเบาหวาน ชว่ ยลดน ้าตาลและควบคมุ
  ผงมะระขนี้ ก ระดับน ้าตาลในเลอืดใหเ้หมาะสม ชว่ ยใหไ้ขมันถกู ยอ่ ยไดด้ ขี นึ้ ลดไขมันในชอ่ งทอ้ ง จงึชว่ ยลดความอว้นไดด้ ี
 • ผงกระเจ๊ยีบแดง : มคี ณุ คา่ ทางอาหารสงู มคี ารโ์ บไฮเดรต เสน้ ใย โปรตนี แคลเซยีม ฟอสฟอรัสและอดุ มไปดว้ย วติ ามนิซีลดไขมันในเลอื
  ลดไขมันคอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอไรด์และไขมันชนดิ เลว มนี ้าหนักเพมิ่ มากขน
 • โครเมยีม โพลนิ โิคเนต : อดุ มไปดว้ยวติ ามนิ นานาชนดิ ชว่ ยลดระดับน ้าตาลและไขมันในเลอืด ชว่ ยใหท้ อ้ งไมผ่ กู ชว่ ยควบคมุ น ้าหนัก เนื่องจากมี
  สารทชี่ โครเมยีม โพลนิ โิคเนต ว่ ยใหไ้ขมันดที มี่ อี ยใู่ นรา่ งกายเพมิ่ ขนึ้ ได ้และก าจัดไขมันไมด่ อี อกจากรา่ งกาย
 • สารสกดั จากชาเขยี ว : มสี ารคาทชิ นิ (Catechins) สารทชี่ ว่ ยเพมิ่ กระบวนการเผาผลาญไขมันในรา่ งกาย สามารถชว่ ยลดปรมิ าณไขมันและ
  คอเลสเตอรอลในรา่ งกาย ชว่ ยป้องกนั การเกดิภาวะหลอดเลอืดอดุ ตัน

Diacard

 

Diacard วิธีใช้เพื่อประสิทธิภาพสูง 

 1. ดื่มวันละ 3 ครั้งครั้งละ 3 แคปซูล
 2. ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมบำบัดให้เพียงพอ ไม่เลิกกินระหว่างกลาง
 3. ใช้ระยะเวลานานกว่า 2 เดือนเพื่อดูผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

*หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่รับประทานยาปฏิชีวนะหรือยาฉีดสามารถใช้ร่วมกันได้ เมื่อดัชนีน้ำตาลกลับสู่สภาวะปกติคุณสามารถใช้รวมหรือลดเพื่อให้ตรงกับดัชนีน้ำตาล